Ogólne warunki realizacji zamówień


pobierz plik


OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

(obowiązują od 01.05.2020 r.)


ceny

Podawane ceny są cenami NETTO, loco magazyn Medlab-Products Sp. z o.o.. Nie zawierają one kosztów dostawy zamówionych produktów do Odbiorcy (patrz: dostawy) oraz ewentualnego ich uruchomienia i szkolenia w siedzibie Odbiorcy (patrz: instalacja i szkolenie). Nie zawierają one też podatku VAT.

Stawki podatku VAT w % dla poszczególnych produktów podane są w cenniku "Oferta Podstawowa 2020/1" w kolumnie „VAT %”.

Zastrzegamy sobie prawo okresowej zmiany cen jako konsekwencji istniejącej inflacji, zmian cen producenta oraz zmian kursów walut, a tym samym fakturowania realizowanych dostaw po cenach obowiązujących w dniu realizacji zamówienia lub jego części.

Zamówienia, na które dokonano przedpłaty, realizujemy zawsze po cenach obowiązujących w dniu jej dokonania.

 

zamówienia

Zamówienia prosimy składać listownie na adres naszej siedziby w Raszynie, faksem lub na adres poczty elektronicznej: mlp.biuro@medlab-products.com.pl bądź poprzez naszych Przedstawicieli Handlowych.

Pocztą elektroniczną przyjmujemy zamówienia do wysokości 2000 PLN netto. W przypadku zamówień o wyższej wartości otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonujemy jedynie rejestracji zamówienia, a jego realizację wstrzymujemy do czasu otrzymania oryginału zamówienia pocztą lub faksem.

Produkty sprzedajemy w ilościach będących wielokrotnością opakowań określonych w ofercie. Sprzedaż produktów w innych ilościach możliwa jest tylko w nielicznych przypadkach, ściśle w cenniku określonych.

W przypadku zakupu niepełnego opakowania produktów do ceny podanej w cenniku "Oferta Podstawowa 2020/1" doliczamy 10% marży detalicznej.

Dla zamówień poniżej 200 PLN netto doliczamy koszty ich obsługi i przygotowania w wysokości 15 PLN netto.

Wszystkich Zamawiających prosimy o podanie w zamówieniu numeru identyfikacji podatkowej - NIP i upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Zamówienie musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z jego dokumentami rejestrowymi.

Od stałych Klientów - użytkowników produktów przyjmujemy również zamówienia telefoniczne po uprzednim zawarciu pisemnego porozumienia co do sposobu ich składania i realizacji.

 

dostawy

Jeśli w katalogu lub cenniku "Oferta Podstawowa 2020/1" nie podano inaczej, otrzymane zamówienia na produkty o symbolach katalogowych zaczynających się od:

O-9 realizujemy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich otrzymania

A-L realizujemy w terminie do 8 tygodni od daty ich otrzymania

Produkty mogą zostać odebrane przez Zamawiającego, bądź pisemnie upoważnioną przez niego osobę , w naszej siedzibie lub być przez nas przesłane pocztą bądź dostarczone przez przewoźnika pod wskazany przez Zamawiającego adres.

W przypadku dostawy produktów do Odbiorcy doliczamy 5% ich wartości (nie mniej niż 25 PLN netto) z tytułu poniesionych kosztów dostawy i ubezpieczenia.

Zamówienia Klientów - użytkowników produktów o wartości powyżej 500 PLN netto, o ile inaczej nie określono tego w ofertach lub zawartych umowach, dostarczamy bezpłatnie na koszt Medlab-Products Sp. z o.o.

 

płatności

Od stałych Klientów - użytkowników produktów, oczekujemy zapłaty przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, która jest wystawiana po wydaniu produktów.

Od pozostałych Klientów oczekujemy przedpłaty lub zapłaty gotówką przy odbiorze produktów.

W przypadku wniesienia przedpłaty lub zapłaty gotówką przy odbiorze produktów, udzielamy rabatu tzw. skonta w wysokości 2% wartości fakturowanych produktów. Skonta udzielamy o ile Zamawiający nie zalega z zapłatami za poprzednie dostawy.

 

instalacja i szkolenie

O ile jest to wymagane wraz z dostarczonym sprzętem dostarczana jest Odbiorcy instrukcja użytkowania w języku polskim. Podane tam informacje są wystarczające do właściwego uruchomienia i użytkowania dostarczonego sprzętu.

W przypadku gdyby, niezależnie od powyższego, Odbiorca oczekiwał instalacji dostarczonego sprzętu oraz szkolenia w zakresie jego obsługi, może to zostać zrealizowane przez Medlab-Products Sp. z o.o. na podstawie złożonego przez Odbiorcę dodatkowego zamówienia i za dodatkową opłatą.

 

gwarancja

Jeśli w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu nie podano innego terminu, Medlab-Products Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz innych producentów i dostawców oferowanych produktów udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone produkty według prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

zwroty

Zwroty produktów zamówionych błędnie lub w zbyt dużej ilości przyjmujemy tylko w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie od naszych stałych Klientów po uprzednim pisemnym uzgodnieniu tego z naszym Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN