Klauzula informacyjna

Strona główna  »  RODO  »  Klauzula informacyjna  

Klauzula informacyjna RODO


           Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) INFORMUJĘ Pana/Panią, że:


Administratorem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

Medlab-ProductsSp. z o.o.

z siedzibą w Raszynie, 05-090,ul. Gałczyńskiego 8

KRS: 0000100180, numer REGON: 006216920

        

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji zadań spółki.

Cel zbierania danych:

             • W celu wypełniania warunków umów i świadczenia usług  
             • W celu przyjmowania i składania zamówień
             • W celu przyjmowania i przygotowywania zapytań ofertowych
             • W celach marketingowych produktu, towarów i usług


Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie spółki lub pocztą elektroniczną:


rodo@medlab-products.com.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz nie zbędne do przedstawienia działalności spółki i wykonania usług. W przypadku nie podania

danych nie będzie możliwe przedstawienie informacji o ofercie lub jej wykonanie.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.


Dane udostępnione przez Pana/Panią będą przekazywane jedynie tym partnerom, na których Państwo się zgodzą. Dane zostaną

przekazane na podstawie podpisania umowy powierzenia danych osobowych.


Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu, nie będą wysyłane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Medlab-Products Sp. z o.o., KRS 0000100180, Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS, NIP 522-000-30-55, Numer Rejestrowy 000033562, Kapitał zakładowy 111.720,00 PLN